Zrównoważone budownictwo

Na portalu informacyjnym www.nachhaltigesbauen.de Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast znaleźć można różne objaśnienia i przewodnik ekologicznego budownictwa. Niemieckie Towarzystwo Zrównoważonego Budownictwa (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB)) wydaje certyfikat, jeżeli spełnione są i sprawdzone zostały przez niezależnego audytora określone wymagania. Jeżeli chodzi o zrównoważone budownictwo, to rolę odgrywa między innymi również zazielenienie dachowe. 

Oddziaływanie zazielenionych dachów – zrównoważone budownictwo 
Zrównoważone budownictwo oznacza, ze na równi z aspektami społecznymi i ekonomicznymi uwzględniać należy również aspekty ekologiczne, aby przyszłe pokolenia zastały zdrowe struktury ekologiczne, społeczne i ekonomiczne. W zakresie budowlanym można stworzyć z tych dymensji różne cele. Przy tym w ramach uwzględnienia cyklu żywotności dąży się do optymalizacji wszystkich czynników wpływu na przestrzeni całego okresu żywotności budynku – a więc począwszy od wydobycia surowców, poprzez budowę, a kończąc na rozbiórce. Wszystkie fazy życia budowli muszą zostać przeanalizowane w kontekście różnorodnych aspektów zrównoważenia i zoptymalizowane w swym wzajemnym oddziaływaniu. Celem jest uzyskanie wysokiej jakości budynku z możliwie jak najmniejszymi skutkami dla środowiska naturalnego.

Miara oceny wzgl. wartościowania zrównoważenia budynków sprowadza się do trzech nadrzędnych celów:

 1. Ekonomia
 2. Ekologia 
 3. Aspekty społeczne i kulturowe

Jak ma się do tego zazielenienie dachów? 

Ekonomia
Przeprowadzone do tej pory analizy kosztów i korzyści wykazują, że zielone dachy prędzej lub później się spłacą. Niektóre wymienione poniżej punkty dotyczą bezpośrednio lub pośrednio możliwe oszczędności kosztów na skutek zazielenienia:

 • Ochrona uszczelnienia dachu przed ekstremalnymi czynnikami przy temperaturach szczytowych w lato i w zimę oraz przed skutkami wiatru i czynników atmosferycznych, takich, jak wichura, gradobicie, promieniowanie ultrafioletowe – a tym samym wydłużenie żywotności uszczelnienia dachowego względem wersji nie zazielenionej. Fachowcy mówią o podwojonym czasie bez napraw lub remontów kapitalnych. 
 • Izolacja termiczna w zimie i tarcza przed upałami w lato, a tym samym wkład w oszczędność energii, nawet, jeżeli (jeszcze) nie jest to poparte liczbami. 
 • Podwyższenie stopnia sprawności systemów fotowoltaicznych w kombinacji fotowoltaika/zazielenienie dachu. 
 • Zatrzymywanie wody i jej redukcja, a tym samym odciążenie kanalizacji wraz ze związanym z tym potencjałem oszczędności przy obliczaniu wymiarów rur i kanalizacji, oszczędności pojemności zbiorników retencyjnych i możliwa redukcja opłat w miastach z rozdzieloną gospodarką ściekową.

Aspekty społeczne
W tym zakresie tematycznym kryje się przede wszystkim to, co rozumie się pod pojęciem „jakość życia“, na którą wpływa się bezpośrednio i pośrednio poprzez zazielenianie dachów.
 

 • Poprzez parowanie zmagazynowanej wody dochodzi do polepszenia klimatu otoczenia: chłodzenie i nawilżenie powietrza.
 • Poprawa wytłumienia akustycznego powietrza.
 • Filtrowanie substancji szkodliwych w powietrzu i pyłków oraz redukcja smogu elektrycznego.
 • Poprawa środowiska pracy i zamieszkania dla człowieka, w szczególności przy widocznych zazielenieniach dachowych lub przy zielonych dachach z możliwością chodzenia, oraz dodatkowe powierzchnie mieszkalne i użytkowe. Tendencja użytkowych zazielenień intensywnych zawierających powierzchnie rekreacyjne i komunikacyjne jest odczuwalna. Na domach towarowych, sklepach, centrach handlowych, hotelach, szkołach, przedszkolach, domach parkingowych, pomieszczeniach socjalno-bytowych, a przede wszystkim na miejscach spotkań wykracza poza granice pokoleń, dla młodszych i starszych osób.